1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
การรู้จัก รักและเข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง การนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยยึดตามแนวทางการดำเนินงาน “Students and School come first (SSCF) : No Child Left Behind” (ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ ไม่ทอดทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลัง)
วัดแววความสามารถพิเศษ
คลิ๊ก เข้าระบบสำรวจแววผุ้มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา สพฐ.
http://igt.obec.go.th/