การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
คำสั่ง
คำสั่ง เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  (5 ม.ค.2561)

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปพ.5
ศึกษารายละเอียด และสอบถามผู้พัฒนาโปรแกรมได้ที่ ... 
https://madoodadi.wordpress.com/?ref=spelling
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ปพ.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
มฐ.ตัวชี้วัด 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 994.33 KB
หลักสูตรการป้องกันการทุจริต


ลิกลิงก์ "ภาพปก"