มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
วัน/เดือน/ปี นักเรียนรับทุน ชั้น รายการ  จำนวน จาก หมายเหตุ
2561 อนุวัฒน์ ประสงค์   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 ฉันธวัฒน์ บัวศรี   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 อำนาจ แสนคำภูมี   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 มยุรี วงชมพู   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 ก้องภพ เทพารักษ์   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 สิรสิทธิ์ ยุ้ยที   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 มุทิตา คำอ้อน   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 สุนิสา แสนรินทร์   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 ภัทราพร พรมคำ   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 ประภากานต์ แสนอินทร์   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 จิราวรรณ อินสำราญ   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 ภักดนัย มะละปัดที   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 ศักดา แสนทอง   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
2561 รินลดา อุ้ยวงค์   ทุนการศึกษา            1,000 สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย  
10 ก.พ. 2562 ราเมนทร์ โนนสินชัย ป.5 ทุนการศึกษา            1,000 วัดผาตากเสื้อ  
10 ก.พ. 2562 เบญญาภา ตรงจันทึก ป.4 ทุนการศึกษา            1,000 วัดผาตากเสื้อ  
10 ก.พ. 2562 ภูวนัตถ์ ไม้แสนดี ป.2 ทุนการศึกษา            1,000 วัดผาตากเสื้อ  
10 ก.พ. 2562 ธาราทิพย์ เทพอำนวย ป.1 ทุนการศึกษา            1,000 วัดผาตากเสื้อ  
10 ก.พ. 2562  ธันยพร ชัยดำรงณ์ ป.6 ทุนการศึกษา            1,000 วัดผาตากเสื้อ  
24 ม.ค. 2563 เบญญาภา ตรงจันทึก ป.5 จักรยาน            2,000 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  
14 ก.พ. 2563 ศิรินทรา พลผา ป.5 ทุนการศึกษา            1,000 กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1  
14 ก.พ. 2563 ณิชคุณ อ่างมัจฉา ป.6 ทุนการศึกษา            1,000 กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1  
14 ก.พ. 2563 วรรณภา พลมณี ป.3 ทุนการศึกษา            1,000 กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1