มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนรับทุน
ชั้น
รายการ
 จำนวน/มูลค่า
จาก
หมายเหตุ
2561
อนุวัฒน์ ประสงค์

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
ฉันธวัฒน์ บัวศรี

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
อำนาจ แสนคำภูมี

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
มยุรี วงชมพู

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
ก้องภพ เทพารักษ์

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
สิรสิทธิ์ ยุ้ยที

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
มุทิตา คำอ้อน

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
สุนิสา แสนรินทร์

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
ภัทราพร พรมคำ

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
ประภากานต์ แสนอินทร์

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
จิราวรรณ อินสำราญ

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
ภักดนัย มะละปัดที

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
ศักดา แสนทอง

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
2561
รินลดา อุ้ยวงค์

			
ทุนการศึกษา
1,000
สำนักพัฒนาสังคม จ.หนองคาย

			
10 ก.พ. 2562
ราเมนทร์ โนนสินชัย
ป.5
ทุนการศึกษา
1,000
วัดผาตากเสื้อ

			
10 ก.พ. 2562
เบญญาภา ตรงจันทึก
ป.4
ทุนการศึกษา
1,000
วัดผาตากเสื้อ

			
10 ก.พ. 2562
ภูวนัตถ์ ไม้แสนดี
ป.2
ทุนการศึกษา
1,000
วัดผาตากเสื้อ

			
10 ก.พ. 2562
ธาราทิพย์ เทพอำนวย
ป.1
ทุนการศึกษา
1,000
วัดผาตากเสื้อ

			
10 ก.พ. 2562 
ธันยพร ชัยดำรงณ์
ป.6
ทุนการศึกษา
1,000
วัดผาตากเสื้อ

			
24 ม.ค. 2563
เบญญาภา ตรงจันทึก
ป.5
จักรยาน
2,000
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

			
14 ก.พ. 2563
ศิรินทรา พลผา
ป.5
ทุนการศึกษา
1,000
กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1

			
14 ก.พ. 2563
ณิชคุณ อ่างมัจฉา
ป.6
ทุนการศึกษา
1,000
กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1

			
14 ก.พ. 2563
วรรณภา พลมณี
ป.3
ทุนการศึกษา
1,000
กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1
 
14 ก.ค. 2563 เด็กชายสวัสดิการ แสนรินทร์ อ.2 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายกิตติชัย คิมหันตา อ.3 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายพิชิต พลมณี ป.1 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กหญิงปราถนา แสนรินทร์ ป.2 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กหญิงนงนภัส ติยะภา ป.2 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายธีระไนย ประสงค์ ป.3 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กหญิงภัทรวรรณ ลำงาม ป.3 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายคารม แก้วคำ ป.4 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายอนุชา โคลา ป.4 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายต่อศักดิ์ โยธาคุณ ป.5 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายธีระ รักพินิจ ป.5 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กชายเมษา บัวศรี ป.6 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
14 ก.ค. 2563 เด็กหญิงสุวิชาดา ศรีวันทร ป.6 อุปกรณ์การเรียน - สภากาชาด จ.หนองคาย  
28 ม.ค. 2563 เด็กหญิงสลิลเกตน์ สีหะสุทธิ์ ป.1 ทุนการศึกษา 1,000
กองทุนสวัสดิการ สพป.นค.1