ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.74 KB
ประกาศโรงเรียนบานมวง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจําตําบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.69 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือโครงการรักการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.77 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสรร้างอื่น โรงเรียนบ้านม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.12 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะคิดขั้นสูง GBL จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.24 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านม่วงจัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงซ่อมแซม-อาคารเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.12 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสื่อการสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะคิดขั้นสูง-GBL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.24 KB