ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-เยี่ยมบ้าน
2561-รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 73
2561-รายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 74
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน-ของ กสศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 69
แบบประเมินความเครียด (น.36-37) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 63
แบบวัดโรคซึมเศร้า (น.34-35) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 49
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต (น.28-32) Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 54
แบบประเมินพหุปัญญา (น.19-27) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 55
แบบบันทึกสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 57
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สพฐ. (น. 6) Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 70
กลุ่มงานวิชาการ
โปรแกรม ปพ.๕ ปพ.๖ อัพเดตใหม่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 25
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1013 KB 29
การเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 27
ฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.74 KB 160
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 34
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 31
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 34
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 29
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 36
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 29
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 28
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 31
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 30
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 29
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 30
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.45 KB 27
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 31
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 31
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 28
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 30
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 39