ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านม่วง

ะดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล2 7 6 13
อนุบาล3 8 13 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13
รวม 51 52 103


โรงเรียนบ้านวังมน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 - - -
อนุบาล2 - - -
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 2 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6
รวม 17 12 29
 
 
โรงเรียนบ้านตาดเสริม
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 2 0 2
อนุบาล2 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5
รวม 19 15 34