กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคมลิขิต นามไว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ