กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายคมลิขิต นามไว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0616534464
อีเมล์ : khomlikhit7467@gmail.com