กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 083-4193578
อีเมล์ : krooaoy-77@hotmail.com