กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรี
ครูผู้ช่วย