คณะผู้บริหาร

นางบุษราคัม อุตคะวาปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0804204122
อีเมล์ : nanziitopaz@gmail.com

นายคมลิขิต นามไว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวจีรภา อาคม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล