คณะผู้บริหาร

นายประจักร์ สีปุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา