กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรภพ พุทธลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ