กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจีรภา อาคม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์