กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรภา อาคม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี