กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัชชา ปัสสาสัย
ครูผู้ช่วย

นายระพีพัฒน์ หาญโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุธิศา ก้านกิ่งคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1