กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายระพีพัฒน์ หาญโสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0930939995
อีเมล์ : Phat@kkumail.com

นางสาวณัชชา ปัสสาสัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2