กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายระพีพัฒน์ หาญโสภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา ปัสสาสัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1