กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4193578
อีเมล์ : krooaoy-77@hotmail.com
ที่อยู่ :
105 หมู่ 2 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี(ค.บ.) สถาบันราชภัฏอุดรธานี (คณิตศาสตร์)
2557 ปริญญาโท (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนบ้านสน สพท.สุรินทร์ เขต 3 อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 - 2554 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 ครู คศ.1
2554 - 2559 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 ครูชำนาญการ (คศ.2)
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-1
2 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
3 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 แบบฝึก เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
9 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร เล่มที่ 1
10 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม. วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563)