ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-เยี่ยมบ้าน
2561-รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 37631
2561-รายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 37628
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน-ของ กสศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 37588
แบบประเมินความเครียด (น.36-37) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 37527
แบบวัดโรคซึมเศร้า (น.34-35) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 37513
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต (น.28-32) Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 37506
แบบประเมินพหุปัญญา (น.19-27) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 37514
แบบบันทึกสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 37552
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สพฐ. (น. 6) Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 37611
กลุ่มงานวิชาการ
โปรแกรม ปพ.๕ ปพ.๖ อัพเดตใหม่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 37470
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1013 KB 37479
การเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 37467
ฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.74 KB 42779
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 37448
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 37454
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 37463
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 37448
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 37452
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 37454
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 37459
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 37451
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 37448
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 37450
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 37443
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.45 KB 37446
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 37451
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 37445
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 37449
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 37448
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 37457