ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-เยี่ยมบ้าน
2561-รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 23427
2561-รายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 23418
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน-ของ กสศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 23385
แบบประเมินความเครียด (น.36-37) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 23326
แบบวัดโรคซึมเศร้า (น.34-35) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 23304
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต (น.28-32) Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 23305
แบบประเมินพหุปัญญา (น.19-27) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 23310
แบบบันทึกสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 23347
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สพฐ. (น. 6) Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 23409
กลุ่มงานวิชาการ
โปรแกรม ปพ.๕ ปพ.๖ อัพเดตใหม่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 23268
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1013 KB 23276
การเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 23263
ฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.74 KB 28576
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 23249
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 23251
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 23265
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 23248
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 23253
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 23254
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 23259
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 23252
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 23248
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 23251
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 23244
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.45 KB 23248
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 23252
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 23246
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 23250
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 23250
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 23259