ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-เยี่ยมบ้าน
2561-รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 48481
2561-รายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 48230
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน-ของ กสศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48560
แบบประเมินความเครียด (น.36-37) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48632
แบบวัดโรคซึมเศร้า (น.34-35) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48583
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต (น.28-32) Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 48316
แบบประเมินพหุปัญญา (น.19-27) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48472
แบบบันทึกสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 48599
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สพฐ. (น. 6) Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 48462
กลุ่มงานวิชาการ
โปรแกรม ปพ.๕ ปพ.๖ อัพเดตใหม่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48172
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1013 KB 48472
การเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 48472
ฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.74 KB 48454
>ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 48310
>ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 48554
>ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 48206
>มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 48287
>หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 48465
>แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 48411
>แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 48530
>แนวทางการจัดการเรียนรู้ 48268
>แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 48425
>แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 48538
>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 48214
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.45 KB 48441
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48504
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 48276
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 48475
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 48253
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 48576