ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงานวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,12:45  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,21:15  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษา๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,14:17  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PA.ชำนาญการ (1 ตุลาคม-31 มีนาคม)
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,19:01  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนแบบ PA. ชำนาญการ
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,11:43  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,15:57  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,15:16  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,10:39  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัย : รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามหลักสัมมาอาชีวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด. 9 (1). มกราคม - มิถุนายน 2563. หน้า 84-94.
ชื่ออาจารย์ : นายระพีพัฒน์ หาญโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,05:48  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัย : การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม. วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด. 9 (1) มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 126-138.
ชื่ออาจารย์ : นายระพีพัฒน์ หาญโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,05:44  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..